Ako nastavím možnosť generovania linkov


POZOR – funguje len na webovom klientovi!

Vo webovom klientovi ERPIO App je možné vygenerovať link na vybrané akcie, pomocou ktorého sa otvorí rovnaký obsah ako bol zobrazený pri generovaní linku. Link vyžaduje prihlásenie používateľa.

Linky je možné generovať pre akcie typu:

 • NavigateTo – zobrazí tabuľku s údajmi
 • Edit – zobrazí editor s možnosťou zápisu údajov
 • Detail – zobrazí vybrané údaje v detailnom zobrazení – POZOR – pre fungovanie linku je potrebné, aby akcia typu Detail mala nastavenú podmienku napr ID = @ID, inak link nebude funkčný a vyvolá chybu

Konfigurácia

Do príslušnej akcie do metadát je potrebné pridať vlastnosť IsPublicLinkAction s hotnodou true.

Následne po spustení akcie pribudne do užívateľského rozhrania ikona , pomocou ktorej je možné vygenerovať link.

Umiestnenie ikony pre akciu typu NavigateTo:

Umiestnenie ikony pre akciu typu Edit:

Umiestnenie ikony pre akciu typu Detail:

Po spusteni akcie na generovanie linku sa zobrazí okno s vygenerovaným linkom. Odtiaľto je možné link skopírovať do schránky, experimentálnou funkciou je možnosť použiť ERPIO skracovač linkov.

Použitím skracovača linkov získate link vo forme https://erpio.link/xxxxx.

V nastaveniach webovej aplikácie je možné zapnúť, aby sa vždy použil skracovač linkov.

Príklad vytvorenia linku v MS SQL

DECLARE @Data VARCHAR(MAX)

SELECT @Data = '{"IDAction":XXXX,"IDObject":XXXX,"IDDash":XXXX,"IDWorkspace":XXXX,"rData":{"ID":'+CAST(TabDokladyZbozi.ID AS VARCHAR(11))+',"FileName":"Doklad'+CAST(TabDokladyZbozi.PoradoveCislo AS VARCHAR(11))+'.pdf"}}'
FROM TabDokladyZbozi WHERE TabDokladyZbozi.ID = @ID

DECLARE @Source VARBINARY(MAX)
    
SET @Source = CONVERT(VARBINARY(MAX), @Data)
SET @Data = CAST('' AS XML).value('xs:base64Binary(sql:variable("@source"))', 'varchar(max)')


SELECT @Data = 'https://web.erpio.app/pub/dataview/act1'+@Data+'?e1key=XXXX&sidebar=collapse'
 • IDAction – ID akcie, ktorú chcem spustiť
 • IDObject – ID sady, ku ktorej patrí akcia
 • IDDash – ID dashboardu, na ktory má práva používateľ
 • IDWorkspace – ID wokspace, do ktorého patria vyššie uvedené objekty
 • rData – parametre danej akcie – POZOR – neposielajú sa hodnoty parametrov ako ako keby údaje vybraneho riadku (čize názvy podľa stĺpca Column Value v parametroch akcie)
 • e1key – voliteľný parameter, ak nie je zadaný, tak otvorením linku sa najprv zobrazí prihlasovacia obrazovka a až po úspešnom prihlásení sa spustí akcia. Ak je vyplnený, tak sa akcia spustí v kontexte používateľa, ktorému patrí daný kľúč
 • sidebar – toggle/collapse/expand – voliteľný parameter, ktorým je možné ovplyvniť stav hlavného (ľavého) menu vo webovej aplikácii
 • embedded – ak sa nastaví hodnota 1, tak sa skryje menu a horný toolbar webovej aplikácie