Farbenie riadkov a buniek v tabuľke a zozname


Aplikácia umožňuje:

  • zmeniť farbu pozadia
    • celého riadku
    • jednotlivej bunky v tabuľke (jedného údaju v zozname)
  • Zmeniť farbu písma v bunke
  • Zmeniť vlastnosť písma v bunke – tučné/kurzíva

Tieto vlastnosti sa dajú meniť tak, že v datasource sa vytvorí stĺpec s presne definovaným názvom. Po pridaní daného stĺpca do setu, aplikácia upraví zobrazenie.

Príklad:

CASE WHEN YEAR(GETDATE()) = Year AND DATEPART(ISO_WEEK, GETDATE()) = Week THEN 'Yellow' ELSE 'CornflowerBlue' END AS __qc_rb_Background

Farba písma v bunke

Názov stĺpca: __qc_cf_FIELDNAME

Očakávaná hodnota: názov farby (napr. zo zonamu C# farieb alebo webových farieb – Blue, Yellow,…) alebo HEX zápis farby #FFFFFF

Farba pozadia v bunke

Názov stĺpca: __qc_cb_FIELDNAME

Očakávaná hodnota: názov farby (napr. zo zonamu C# farieb alebo webových farieb – Blue, Yellow,…) alebo HEX zápis farby #FFFFFF

Vlastnosti písma v bunke

Názov stĺpca: __qc_ff_FIELDNAME

Očakávaná hodnota: 1=Bold/Tučné,2=Italic/Kurzíva,0=None/Bez zmeny

Farba pozadia celého riadku

Názov stĺpca: __qc_rb_XXX

Očakávaná hodnota: názov farby (napr. zo zonamu C# farieb alebo webových farieb – Blue, Yellow,…) alebo HEX zápis farby #FFFFFF


FIELDNAME – systémový názov cieľového stĺpca (stĺpca, na ktorý sa má úprava aplikovať)

XXX – ľubovolný text, ktorý je možné použiť v systémovom názve