MetaData


Dashboard

TopAction

Nastavenie akcie, ktorá sa bude zobrazovať v hornej lište pri zobrazení dashboardu (plochy). Do meta dát worskpacu (LTWCustomer) je potrebné pridať vlastnosť s názvom TopAction a v hodnote ID príslušnej akcie. Nastavenie:

Výsledok:

Mobilná aplikácia
Webová aplikácia

Akcie

HideBottomButtons

Typ akcie: Edit

Hodnota: true

Pre akciu typu edit, spôsobí, že sa v editore nezobrazia spodné tlačidlá, pre lepšie využitie obrazovky

EditButtons

Typ akcie: Edit

Hodnota: json

Možnosť pridať ďalšie tlačidlá k Ok/Cancel

{
	"ButtonOk": true,
	"ButtonCancel": true,
	"AdditionalButtons": [{
		"Text": "Pokus",
		"IconUrl": "https://erpio.app/examples/Umiestnenie.png",
		"ActionId": "25152"
	}, {
		"Text": "Pokus2",
		"IconUrl": "https://erpio.app/examples/CiarovyKod.png",
		"ActionId": "2222"
	}]
}

AllowExportToExcel

Pre zobrazenie ako tabuľka povolí akciu Export do Excelu

Hodnota: true

Typ akcie: NavigateTo

RowHeight

Pre zobrazenie ako tabuľka je možné nastaviť výšku riadku. Štandardne je nastavená na 50 pre všetky riadky a ked výška obsahu riadku prekročí túto výšku, tak sa obsah oreže. Pre takéto prípady je možné pomocou tohto nastavenia urobiť zmenu výšky riadku a to buď pomocou voľby Auto, kde sa budú výšky jednotlivých riadkov prispôsobovať obsahu, alebo celým číslom sa nastaví nová výška pre všetky riadky tabuľky.

Honota: Auto alebo číslo

Typ akcie: NavigateTo

AllowMultiselect

Do meta dát akcií typu Edit je možné zadať vlastnosť AllowMultiSelect s hodnotou true. Ak sa pri zobrazení setu nájde takto označená akcia, tak sa zobrazí ikona  ktorá zapne možnosť spúšťať takto označené akcie nad viacerými vybranými riadkami

Hodnota: true

Typ akcie: Edit

AutoRefreshEnabled

Do meta dát akcií typu NavigateTo je možné zadať vlastnosť AutoRefreshEnabled s hodnotou true. Následne pri zobrazení cieľového setu tejto akcie sa zapne automatické znovunačítavanie údajov v danom sete (interval 2 minuty)

Hodnota: true

Typ akcie: NavigateTo