MetaData


Workspace

MainCss

Možnosť pridať ľubovoľné CSS pre vlastné úpravy vzhľadu webovej aplikácie pre vybraný workspace.

Dashboard

TopAction

Nastavenie akcie, ktorá sa bude zobrazovať v hornej lište pri zobrazení dashboardu (plochy). Do meta dát worskpacu (LTWCustomer) je potrebné pridať vlastnosť s názvom TopAction a v hodnote ID príslušnej akcie. Nastavenie:

Výsledok:

Mobilná aplikácia
Webová aplikácia

Akcie

Metadata akcií sa nastavujú v editácii akcie, záložka MetaData

HideBottomButtons

Typ akcie: Edit

Hodnota: true

Pre akciu typu edit, spôsobí, že sa v editore nezobrazia spodné tlačidlá, pre lepšie využitie obrazovky

EditButtons

Typ akcie: Edit

Hodnota: json

Možnosť pridať ďalšie tlačidlá k Ok/Cancel

{
	"ButtonOk": true,
	"ButtonCancel": true,
	"AdditionalButtons": [{
		"Text": "Pokus",
		"IconUrl": "https://erpio.app/examples/Umiestnenie.png",
		"ActionId": "25152"
	}, {
		"Text": "Pokus2",
		"IconUrl": "https://erpio.app/examples/CiarovyKod.png",
		"ActionId": "2222"
	}]
}

AllowExportToExcel

Pre zobrazenie ako tabuľka povolí akciu Export do Excelu

Hodnota: true

Typ akcie: NavigateTo

AllowExportToPDF

Pre zobrazenie ako tabuľka povolí akciu Export do PDF (IBA WEBOVÝ KLIENT)

Hodnota: true

Typ akcie: NavigateTo

RowHeight

Pre zobrazenie ako tabuľka je možné nastaviť výšku riadku. Štandardne je nastavená na 50 pre všetky riadky a ked výška obsahu riadku prekročí túto výšku, tak sa obsah oreže. Pre takéto prípady je možné pomocou tohto nastavenia urobiť zmenu výšky riadku a to buď pomocou voľby Auto, kde sa budú výšky jednotlivých riadkov prispôsobovať obsahu, alebo celým číslom sa nastaví nová výška pre všetky riadky tabuľky.

Honota: Auto alebo číslo

Typ akcie: NavigateTo

AllowMultiselect

Do meta dát akcií typu Edit je možné zadať vlastnosť AllowMultiSelect s hodnotou true. Ak sa pri zobrazení setu nájde takto označená akcia, tak sa zobrazí ikona  ktorá zapne možnosť spúšťať takto označené akcie nad viacerými vybranými riadkami

Hodnota: true

Typ akcie: Edit

AutoRefreshEnabled

Do meta dát akcií typu NavigateTo je možné zadať vlastnosť AutoRefreshEnabled s hodnotou true. Následne pri zobrazení cieľového setu tejto akcie sa zapne automatické znovunačítavanie údajov v danom sete (interval 2 minuty). Funguje len v mobilnom klientovi.

Hodnota: true

Typ akcie: NavigateTo

ModalSize

Do meta dát akcií typu NavigateTo aj Edit je možné zadať vlastnosť ModalSize, ktorou je možné určiť veľkost modálneho okna, ktoré sa otvára pri použití akcie. Funguje len vo webovom klientovi.

Hodnota: modal-sm / modal-lg / modal-xl / modal-fullscreen

Typ akcie: NavitageTo / Edit

GridShowFilter

Do meta dát akcií typu NavigateTo je možné zadať vlastnosť GridShowFilter s hodnotou false, ktorou je možné povedať, že pre zobrazený pohľad sa nemajú zobraziť možnosti vyhľadávania a filtrovania. Funguje len vo webovom klientovi.

Hodnota: false

Typ akcie: NavigateTo

GridShowCustomFilter

Do meta dát akcií typu NavigateTo je možné zadať vlastnosť GridShowCustomFilter s hodnotou false, ktorou je možné povedať, že pre zobrazený pohľad sa nemajú zobraziť možnosti filtrovania. Funguje len vo webovom klientovi.

Hodnota: false

Type akcie: NavigateTo

CustomTitle

Do meta dát akcií je možné zadať vlastnosť CustomTitle s názvom parametra, ktorého hodnota sa má použiť ako titulok okna otvoreného akciou

Hodnota: názov parametra

Typ akcie: NavigateTo/Edit