Plugin e1_ws_API3gen


Popis pluginu e1_ws_API3gen verze 1.0

Modely:

 • Processing steps (Processing steps (Request, Extract))

Nepovinný parametr:

 • @verboseLog („1“ nebo „true“ = Podrobné logování)

Podpora HTTP-metod v kroku „Request“:

 • GET
 • POST
 • PUT
 • PATCH
 • DELETE

Podpora dat. formátů v kroku „Extract“:

 • JSON
 • XML
 • (Unknown – zatím bez podpory)

Extrakce dat z konkrétního místa (Path expression):

 1. V případě formátu JSON se pro extrakci dat používají 2 metody:
 • JObject.SelectToken(<Path expression>) – získání jednoho JSON-tokenu.
 • Pokud ale výsledkem cesty Path expression (např. „$..objectId“ pro načtení Tickets z HubSpotu) je vícenásobný JSON-token (multiple tokens), použije se metoda JObject.SelectTokens(<Path expression>), která vrátí tabulku se sloupcem „objectId“.
 • https://www.newtonsoft.com/json/help/html/SelectToken.htm
 1. V případě formátu XML se před extrakcí dat nejdříve odstraní případné namespaces (xmlns:) všech atributů XML.
 • Jestliže předchozí krok „Request“ vrátí data, která lze načíst do XML dokumentu (XDocument) a je zadané <Path expression>, „Extract“ vrátí filtrovanou kolekci prvků „potomka” pro tento XML document.
 • Použitá metoda System.Xml.Linq.XContainer.Descendants(<Path expression>)

Příklady nastavení definice Zdroje (SQLCommand: REST):

 1. Příklad načtení Adresáře z API FlexiBee na 1 volání URL:
 • 1. krok je typu Request s autorizací v hlavičce dotazu,
 • 2. krok je typu Extract, kde výsledná tabulka, obsažená v těle odpovědi ve formátu JSON (Path expression = „winstrom.adresar“), je uložena do interní DB (temp.db3 – tab. „Adresar“)

 1. Příklad načtení seznamu úložišť z M-Files na 2 Requesty, vč. uložení výsledné tabulky do interní DB (temp.db3 – tab. „MyTable“):
 • 1. krok je typu Request-POST s autorizací v těle Post data
 • 2. krok je typu Extract, kde se výsledný token uloží do proměnné „myval.token“
 • Ve 3. kroku se proměnná „myval.token“ použije v hlavičce 2. Requestu
 • 4. krok je uložení výsledku 2. Requestu do interní DB (tab. „MF-Vaults“)

Lze také opakovaně použít načtená data v předchozím kroku „Request“ tak, že následující kroky „Extract“ mohou ukládat data z různých částí/potomků do odpovídajících tabulek int. DB, např.:

 • Extract (XML, Body): <Path expression> = „addressbookHeader“, <internalldb table name> = „Pohoda-Adresar_header“
 • Extract (XML, Body): <Path expression> = „accountItem“, <internalldb table name> = „Pohoda- Adresar_accountItem“

Výpis odpovědi WS (response):

Klíčovým slovem <Path expression> = „[RESPONSE]“ se odpověď vypíše do:

 • Logu, pokud je zapnutý parametr @verboseLog
 • Tabulky na 1 řádek se sloupcem „RESPONSE“, pokud je vyplněný název tab. <internalldb table name>
 • Chybové hlášky v MW, pokud není vyplněný název tab. <internalldb table name> – viz obr.:

Opakování pro řádková data – volba „Can repeat per data row“ (dat. „pumpa“):

Pro každý řádek získané tabulky provede podle mapování sloupců, uvedených v Definici parametrů zdroje, náhradu parametrů (ParName za row[ValName]) v těchto vlastnostech kroků:

 • URL
 • Post Data
 • Pro všechny řádky hlavičky (header key-values)

Dat. pumpu lze spustit i pro skupinu kroků (dvojici/e Request-Response), které se vykonají současně pro 1 řádek zdroj. tabulky (kroky musí mít zatrženou volbu „Can repeat per data row“).

Pokud bude potřeba Request a následný krok zpracovat opakovaně zvlášť, vloží se mezi kroky 1 prázdný krok (bez zatržené volby pro opakované zpracování), který skupinu rozdělí do samostatných zpracovávaných kroků.

Příklad společného zpracování skupiny kroků:

V nastavení MW, v akci typu „Data repeater (pump)“ po nastavení definice REST-příkazu lze nastavit mapování parametrů, např.: