Push notifications


Push notifikácie sú podporované na zariadeniach s Androidom a iOS.

Zobrazenie notifikácie na zariadení (iOS/Android):

Pre príjem notifikácií musí používateľ povoliť túto funkcionalitu pre aplikáciu ERPIO App na danom zariadení (nastavenia sa rôznia podľa platfomy a konkrétnej verzie systému).

Nastavenie notifikácií

Na odosielanie sa používa akcia typu pumpa s preddefinovaným nastavením.

Postup:

1. Vytvorenie dátového zdroja (Data source)

Je potrebné vytvoriť dátový zdroj nad údajmi, ktoré sa majú posielať vo forme notifikácií. Musí obsahovať:

  • Príjemcovia – čiarkou oddelený zoznam e-mailových adries – prihlasovacích mien používateľov E1
  • Titulok notifikácie
  • Telo správy

V ideálnom prípade by dátový zdroj mal vrátiť údaje pre odoslanie a zároveň ich označiť ako odoslané. Je vhodné limitovať počet naraz (v jednej iterácii) odosielaných notifikácií. Príklad príkazu:

DECLARE @TempNotificationsTable TABLE
(
  Title nvarchar(255), 
  Body nvarchar(max),
  Recipients nvarchar(255)
)

UPDATE TOP (20) TabE1PushNotifications  
SET SentOn = GETDATE()   
OUTPUT inserted.Title, inserted.Body, inserted.Recipients INTO @TempNotificationsTable
WHERE SentOn IS NULL

SELECT DISTINCT Title, Body, Recipients FROM @TempNotificationsTable

Príklad vrátených údajov:

2. Vytvorenie sady (Set)

Je potrebné vytvoriť z dátového zdroja set, kde budú minimálnie tieto 3 vyžadované stĺpce.

3. Vytvorenie akcie nad sadou

Pridať novú akciu v danom set-e. V akcii v hornej časti je vyberač pre predvolené nastavenie pre push notifikácie. Vyberiete _notifyservice a kliknete na tlačidlo so šípkou dole, predvolené nastavenia sa aplikujú do akcie.

V spodnej časti, v parametroch sú predvyplnené dostupné parametre, do ktorých priradíme stĺpce zo set-u

Nezabudneme akciu označiť ako aktívnu a možeme ju uložiť.

4. Pravidelné odosielanie notifikácií

Pre pravidelné odosielanie notifikácií je potrebné vytvoriť akciu typu Automatization. V novej akcii sa vyberá typ Automatization, v spodnej časti sa zobrazí editor akcií, vo vyberači Action auto items vyberieme našu akciu typu pumpa z predchádzajúcich krokov a klikneme na tlačidlo Add (v automatization akcii je možné mať viacero akcií, ktoré sa majú vykonať v danom momente podľa poradia).

Akciu uložíme. Následne je potrebné nastaviť plánovač (Scheduler) pre túto akciu, aby sa spúštala v nastavenom intervale. Plánovač nájdete na Dashboarde:

Dáte vytvoriť nový, pomenujete ho, nastavíte ho ako aktívny. Nastavíte interval, v spodnej časti sa vyberie a pridá príslušná automatization akcia. Ak napr. chcem, aby notifikácie sa posielali každé 3 minúty, tak nastavenia budú nasledovné:

Plánovač uložíme.