Plánovač


Zobrazenie údajov vo forme plánovača (kalendára). Plánovač má rôzne typy zobrazenia:

 • Day – zobrazenie vo forme jedného dňa
 • Month – zobrazenie vo forme mesačného prehľadu
 • Week – zobrazenie týždňa vrátane víkendu
 • WorkWeek – zobrazenie pracovných dní v týždni
 • Timeline – zobrazenie vo forme kontinuálnej časovej osi

Požadované stĺpce

NázovPopisPovinný
StartTimeDátum a čas začiatku udalostiáno
EndTimeDátum a čas konca udalostiáno
SubjectText zobrazený na udalostiáno
ColorFarba udalostinie
IsAllDayUdalosť sa zobrazí v časti pre celodenné položkyáno
LocationNepoužíva sanie

Typ zobrazenia a mapovanie stĺpcov sa dá nastaviť pomocou MetaData JSON string.

Dostupné systémové parametre

NameDescription
@__FirstVisibleDateAplikácia doplní počiatočný dátum aktuálneho zobrazenia v aplikácii
@__LastVisibleDateAplikácia doplní konečný dátum aktuálneho zobrazenia v aplikácii
Parametre sa využívaju v príkaze dátového zdroja, alebo filtroch akcií pre jednoduché obmedzenie načítaných údajov podľa zobrazenia v aplikácii.

UPOZORNENIE

Aby sa obnovovalo zobrazenie v aplikácii (napr. keď používateľ zmení týžden v zobrazeni), je potrebné pridať tieto 2 parametre buď do dátoveho zdroja alebo akcie Navigate to, ktorá sa používa na navigáciu na toto zobrazenie.

MetaData JSON string

Pomocou nastavenie MetaData, môžete meniť správanie sa zobrazenia. Toto nastavenie je dostupné buď na sade alebo na akcii.

{
 "StartAtDate": "first",
 "ViewType": "WorkWeek",
 "Mapping": {
  "StartTime": "StartDateTime",
  "EndTime": "EndDateTime",
  "Subject": "Subj",
  "MinHeight": "MH",
  "Color": "ColorCol",
  "IsAllDay": "AllD",
  "RecurrenceIdMapping": null,
  "Notes": "Note",
  "Location": "Loc"
 },
 "DefaultItemBackgroundColor": null,
 "ColorFormat": "int"
}

Drag & Drop

Pre používanie D&D musí byť vytvorená akcia typu Edit s parametrami používajúcimi pre hodnotu stĺpce pre StartTime a EndTime. Akcia môže byť skrytá.

Zdroje

Rôzne druhy zdrojov môžu byť zobrazené v plánovači. Pre zobrazenie zdrojov je potrebné:

 • Dátový zdroj so sadou
 • Akcia Navigate to s nastaveným cieľom do sady so zdrojmi a nastavenou vlastnosťou “Show as” na hodnotu RelatedData

Potrebné stĺpce

NázovPopis
ResourceIDAtribút pre filtrovanie plánovača
ResourceNameMeno, ktoré je zobrazené v paneli so zdrojmi
ResourceColorFarba pre zdroj
ResourceImgUrlZobrazenie obrázkov zatiaľ nie je implementované

Typy zobrazenia zdrojov

Zdroje môžu byť zobrazené rôzne:

 • Selection: Displays the appointments of the selected resource.
 • Absolute: Displays the appointments of the entire resource.

Currently is for Timeline view type default Absolute view mode, for others it is Selection.

Príklad príkazu pre dátový zdroj

SELECT 
TabUkoly.TerminZahajeni AS StartTime,
TabUkoly.TerminSplneni AS EndTime,
/* Subject */
TabUkoly.Predmet
+'('+CASE TabUkoly.Stav
WHEN 0 THEN 'Nezahájené'
WHEN 1 THEN 'Prebieha'
WHEN 2 THEN 'Dokončené'
WHEN 3 THEN 'Čaká sa na niekoho ďalšieho'
WHEN 4 THEN 'Odložené'
END+')'
+ISNULL(' - '+TabKontaktJednani.Predmet, '')+CHAR(13)+CHAR(10)
+ISNULL('R: '+Riesitel.PrijmeniJmeno+'', '')
+ISNULL(' Z: '+Zadavatel.PrijmeniJmeno+'', '')
AS Subject,
'' AS Location,
CASE WHEN TabUkoly.TerminSplneni IS NULL THEN 1
ELSE 0 END AS BIT) AS IsAllDay
FROM TabUkoly 
WHERE
TabUkoly.TerminSplneni BETWEEN @__FirstVisibleDate AND @__LastVisibleDate