Plánovač


Zobrazenie údajov vo forme plánovača (kalendára). Plánovač má rôzne typy zobrazenia:

 • Day – zobrazenie vo forme jedného dňa
 • Month – zobrazenie vo forme mesačného prehľadu
 • Week – zobrazenie týždňa vrátane víkendu
 • WorkWeek – zobrazenie pracovných dní v týždni
 • Timeline – zobrazenie vo forme kontinuálnej časovej osi

Požadované stĺpce

NázovPopisPovinný
StartTimeDátum a čas začiatku udalostiáno
EndTimeDátum a čas konca udalostiáno
SubjectText zobrazený na udalostiáno
ColorFarba udalostinie
IsAllDayUdalosť sa zobrazí v časti pre celodenné položky (pri IsAllDay udalostiach musí byť vyplnený aj EndTime)áno
LocationNepoužíva sanie

Typ zobrazenia a mapovanie stĺpcov sa dá nastaviť pomocou MetaData JSON string.

Dostupné systémové parametre

NameDescription
@__FirstVisibleDateAplikácia doplní počiatočný dátum aktuálneho zobrazenia v aplikácii
@__LastVisibleDateAplikácia doplní konečný dátum aktuálneho zobrazenia v aplikácii
Parametre sa využívaju v príkaze dátového zdroja, alebo filtroch akcií pre jednoduché obmedzenie načítaných údajov podľa zobrazenia v aplikácii.

UPOZORNENIE

Aby sa obnovovalo zobrazenie v aplikácii (napr. keď používateľ zmení týžden v zobrazeni), je potrebné pridať tieto 2 parametre buď do dátoveho zdroja alebo akcie Navigate to, ktorá sa používa na navigáciu na toto zobrazenie.

MetaData JSON string

Pomocou nastavenie MetaData s PropName ScheduleViewConfig, môžete meniť správanie sa zobrazenia. Toto nastavenie je dostupné buď na sade alebo na akcii.

{
 "StartAtDate": "first",
 "ViewType": "WorkWeek",
 "WorkStartHour": 6,
 "WorkEndHour": 19,
 "StartHour": 4,
 "EndHour": 22,
 "Mapping": {
  "StartTime": "StartDateTime",
  "EndTime": "EndDateTime",
  "Subject": "Subj",
  "MinHeight": "MH",
  "Color": "ColorCol",
  "IsAllDay": "AllD",
  "RecurrenceIdMapping": null,
  "Notes": "Note",
  "Location": "Loc"
 },
 "TimelineSettings": {
  "DaysCount": "7",
  "StartHour": "7",
  "EndHour": "17",
  "TimeInterval": "300",
  "AppointmentHeight": "50",
  "ResourceViewWidth": "100"
 },
 "DefaultItemBackgroundColor": null,
 "ColorFormat": "int",
 "ResourceViewHeight": "100"
}

StartAtDate – first/today – ktorým dňom bude začínat zobrazenie v plánovači (ak je voľba first, tak sa plánovač nastaví na prvý deň podľa najstaršieho StartTime v záznamoch v dátovom zdroji)
ViewType – Day/Month/Week/WorkWeek/Timeline

StartHour – 0-24 (aj desatinné čísla s bodkou) – čas od kedy bude zobrazený plánovač v rámci dňa – platí pre zobrazenie typu Deň, Týždeň, Pracovný týždeň

EndHour – 0-24 (aj desatinné čísla s bodkou) – čas do kedy bude zobrazený plánovačv rámci dňa – platí pre zobrazenie typu Deň, Týždeň, Pracovný týždeň

WorkStartHour – 0-24 (aj desatinné čísla s bodkou) – čas od kedy bude zvýraznený úsek pracovných hodín v rámci dňa – platí pre zobrazenie typu Deň, Týždeň, Pracovný týždeň – na tento čas je zaskrolovaný plánovač pri zobrazení

WorkEndHour – 0-24 (aj desatinné čísla s bodkou) – čas do kedy bude zvýraznený úsek pracovných hodín v rámci dňa – platí pre zobrazenie typu Deň, Týždeň, Pracovný týždeň

TimelineSettings:
DaysCount – počet zobrazených dní
StartHour – začiatok dňa
EndHour – koniec dňa
TimeInterval – počet minút, podľa ktorého bude deň rozdelený na časti
AppointmentHeight – výška udalosti v zobrazení
ResourceViewWidth – šírka stĺpca s popisom zdroja
SlotCount – Iba vo webovom klientovi – počet dielikov v rámci TimeInterval, ak je nastavený time interval a nie je nastavený SlotCount, tak sa rozdelí TimeInterval po 60 minútach

Drag & Drop

Pre používanie D&D musí byť vytvorená akcia typu Edit s parametrami používajúcimi pre hodnotu stĺpce pre StartTime a EndTime. Akcia môže byť skrytá.

Zdroje

Rôzne druhy zdrojov môžu byť zobrazené v plánovači. Pre zobrazenie zdrojov je potrebné:

 • Dátový zdroj so sadou zdrojov (zamestnanci, vozidlá, atď.)
 • Akcia Navigate to s nastaveným cieľom do sady so zdrojmi a nastavenou vlastnosťou “Show as” na hodnotu RelatedData

Potrebné stĺpce v sade zdrojov

NázovPopis
ResourceIDAtribút pre filtrovanie plánovača
ResourceNameMeno, ktoré je zobrazené v paneli so zdrojmi
ResourceColorFarba pre zdroj
ResourceImgUrlZobrazenie obrázkov zatiaľ nie je implementované
ResourceCustomTitleVoliteľný stĺpec, v prípade, že sa nachádza v sade, tak sa zobrazenie prepne a zobrazí sa tento text ako popisok zdroja, je možné zobraziť detailnejšie informácie o zdroji, napr. obsadenosť, atď.

Potrebné stĺpce v sade, ktorá sa zobrazuje v plánovači

NázovPopis
ResourceIDSIdentifikátor zdroja (musí sa zhodovať s ResourceID v sade zdrojov)

Typy zobrazenia zdrojov

Zdroje môžu byť zobrazené rôzne:

 • Selection: Displays the appointments of the selected resource.
 • Absolute: Displays the appointments of the entire resource.

Currently is for Timeline view type default Absolute view mode, for others it is Selection.

Príklad príkazu pre dátový zdroj so sadou zdrojov

SELECT 
TabUkoly.ID,
TabUkoly.TerminZahajeni AS StartTime,
ISNULL(TabUkoly.TerminSplneni, TabUkoly.TerminZahajeni) AS EndTime,
/* Subject */
TabUkoly.Predmet
+'('+CASE TabUkoly.Stav
WHEN 0 THEN 'Nezahájené'
WHEN 1 THEN 'Prebieha'
WHEN 2 THEN 'Dokončené'
WHEN 3 THEN 'Čaká sa na niekoho ďalšieho'
WHEN 4 THEN 'Odložené'
END+')'+CHAR(13)+CHAR(10)
+ISNULL('R: '+Riesitel.PrijmeniJmeno+'', '')
AS Subject,
'' AS Location,
CAST(CASE WHEN TabUkoly.TerminSplneni IS NULL THEN 1
ELSE 0 END AS BIT) AS IsAllDay,
'Blue' AS Color,
ISNULL(CAST(Riesitel.Cislo AS NVARCHAR(11)), '') AS ResourceIDS
FROM TabUkoly 
LEFT JOIN TabCisZam Riesitel ON TabUkoly.Resitel = Riesitel.Cislo
WHERE
TabUkoly.TerminSplneni BETWEEN @__FirstVisibleDate AND @__LastVisibleDate

ResourceCustomTitle – ukážka