XAML Zoznam


Je možné vytvoriť vlastný zoznam pomocou zápisu XAML-u

Vytvára sa rovnako ako akcia typu NavigateTo so spôsobom zobrazenia ako ListView.

Navyše sa v záložke MetaData prídáva hodnota LTWDAction s názvom ItemLoadFromXaml (pre nastavenie šablóny položky zoznamu), HeaderLoadFromXaml (pre nastavenie šablóny hlavičky zoznamu) a FooterLoadFromXaml (pre nastavenie šablóny pätičky zoznamu), kde to Value sa dáva príslušný XAML kód.

Príklad HeaderLoadFromXaml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ContentView xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms" 
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       xmlns:d="http://xamarin.com/schemas/2014/forms/design"
       xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
       mc:Ignorable="d"
       xmlns:views="clr-namespace:E1C.Views;assembly=E1C"
       xmlns:app="clr-namespace:E1C"
       xmlns:resources="clr-namespace:E1C.Resx"
       x:Class="E1C.Pages.EditPageCustom">
  <ContentView.Content>
    <Grid>
      <Image Aspect="AspectFill" HeightRequest="80" Source="https://erpio.app/examples/zamestnanci.jpg" />
      <Label VerticalOptions="End" HorizontalOptions="End" FontSize="20" FontAttributes="Bold" TextColor="Red" Text="" Margin="10,10" />
    </Grid>
  </ContentView.Content>
</ContentView>

Priklad ItemLoadFromXaml

<ContentView
 xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
 xmlns:rating="clr-namespace:Syncfusion.SfRating.XForms;assembly=Syncfusion.SfRating.XForms"
>
<ContentView.Content>
<Grid RowSpacing="0" HeightRequest="68">
 <Grid.RowDefinitions>
  <RowDefinition Height="Auto" />
  <RowDefinition Height="*" />
  <RowDefinition Height="1" />
 </Grid.RowDefinitions>
 <Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition Width="Auto" />
  <ColumnDefinition Width="*" />
  <ColumnDefinition Width="Auto" />
 </Grid.ColumnDefinitions>
<Frame HasShadow= "False" Grid.Row="0" Grid.Column="0" Grid.RowSpan="2" CornerRadius="28" Margin="5" BorderColor="{Binding Values[ResourceColor]}" BackgroundColor="{Binding Values[ResourceColor]}" WidthRequest="50" HeightRequest="50" IsClippedToBounds="True" Padding="3">
<Frame HasShadow= "False" CornerRadius="25" Margin="0" BackgroundColor="{Binding Values[ResourceColor]}" WidthRequest="50" HeightRequest="50" IsClippedToBounds="True" Padding="0">
        <Image Aspect="AspectFill" BackgroundColor="Transparent" WidthRequest="50" HeightRequest="50" Source="{Binding Path=Values[Obrazek],
                  Converter={StaticResource Base64ToImageFieldConverter}, TargetNullValue='https://erpio.app/examples/person.png'}" >
        </Image>
</Frame>
</Frame>
<Label Text="{Binding Values[PriezviskoMeno]}" Grid.Row="0" Grid.Column="1" VerticalOptions="Center" TextColor="Black" Margin="5" />
<rating:SfRating Grid.Row="0" Grid.Column="2" HorizontalOptions="End" ItemCount="3" ItemSize="20" Value="{Binding Values[HodnotenieCislo]}" ReadOnly="True" Margin="5" />
<Label Text="{Binding Values[Cislo], StringFormat='Osobné číslo: {0}'}" Grid.Row="1" Grid.Column="1" TextColor="Gray" FontSize="10" Margin="5,0,5,5" />
<BoxView Color="Silver" Grid.Row="2" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="3" HeightRequest="1" />
</Grid>
</ContentView.Content>
</ContentView>

Výsledok tohto príkladu:

Štandardné prvky XAML-u je možné použiť na grafickú úpravu zobrazeného listu.

Hodnoty sa priraďujú pomocou Data Binding-u (pozri príklad alebo dokumentáciu https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/app-fundamentals/data-binding/basic-bindings).

Na prácu s hodnotami parametrov je možné použiť predpripravené typy polí v ERPIO App v namespace E1C.Views (pozri spôsob použitia v príklade), ktoré reagujú na nastavenia parametrov:

 • EditEntry – jednoriadkové textové pole – binding property Text
 • EditEditor – viacriadkové textové pole – momentálne nepodporované
 • EditDateTimeView – podľa nastavenia parametra buď pole s možnosťou výberu dátumu alebo dátum a času – momentálne nepodporované
 • EditBarCode- momentálne nepodporované
 • EditFileView- momentálne nepodporované
 • EditGPSView- momentálne nepodporované
 • EditCheckBox – binding property IsToggled
 • EditNumericUpDownButtons – binding property Value
 • EditSetView- momentálne nepodporované

Pre Header a Footer je možné využiť binding na property FirstRow, kde sú hodnoty z prvého riadku zoznamu, príklad {Binding FirstRow[NazovStlpca]}.

Pre využitie zoznamu ako editora, je potrebné pridať do metadát ešte hodnotu s názvom SaveList s ID akcie, ktorá bude ukladať hodnoty

{
"ActionID": 23499
}

ItemLoadFromXaml

<ContentView
 xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
 xmlns:views="clr-namespace:E1C.Views;assembly=E1C"
 xmlns:app="clr-namespace:E1C"
 xmlns:resources="clr-namespace:E1C.Resx"
>
<ContentView.Content>
<Grid RowSpacing="0" HeightRequest="85">
 <Grid.RowDefinitions>
  <RowDefinition Height="Auto" />
  <RowDefinition Height="Auto" />
  <RowDefinition Height="*" />
  <RowDefinition Height="1" />
 </Grid.RowDefinitions>
 <Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition Width="*" />
  <ColumnDefinition Width="Auto" />
 </Grid.ColumnDefinitions>


<Label Text="{Binding Values[Nazev1]}" Grid.Row="0" Grid.Column="0" HorizontalOptions="Start" VerticalOptions="Center" TextColor="Black" FontSize="12" Margin="5" />
<!--
<views:EditEntry Text="{Binding Values[Nazev1]}" Grid.Row="0" Grid.Column="0" HorizontalOptions="Start" VerticalOptions="Center" Margin="5" />
-->

<Label Text="{Binding Values[MJEvidence], StringFormat='Merná jednotka: {0}'}" Grid.Row="1" Grid.Column="0" HorizontalOptions="Start" FontSize="12" TextColor="Gray" Margin="5,0,5,0" />

<Label Text="{Binding Values[RegCis], StringFormat='Registračné číslo: {0}'}" Grid.Row="2" Grid.Column="0" HorizontalOptions="Start" TextColor="Gray" FontSize="10" Margin="5" />

<views:EditNumericUpDownButtons Value="{Binding Values[Mnozstvi]}" Grid.Column="1" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="3" HorizontalOptions="End" VerticalOptions="Center" Margin="5"></views:EditNumericUpDownButtons>

<BoxView Color="Silver" Grid.Row="3" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="2" HeightRequest="1" />

</Grid>
</ContentView.Content>
</ContentView>
This image has an empty alt attribute; its file name is image-8.png