Ako nastaviť parameter tak, aby sa po zmene jeho hodnoty znovunačítali ostatné (EvOChanged)


Aktuálne funguje pre parameter typu cBarcode a cSet!!!

OnChange nahrávanie parametrov v editore

  • V nastaveniach parametra (ikona s ceruzkou), v záložke Extended je potrebné pridať nový typ konfigurácie:
    • SysName: EvOnChanged
    • DType: String
  • V ľubovoľných “ďalších v poradí” parametroch, je možné napísat SELECT na ziskanie hodnoty do gettera – napr: SELECT @Par1

Kaskádové parametre typu cSet

Pri parametroch typu cSet je možné nastaviť, aby sa vyberač podriadeného prenačítal po zmene hodnoty nadriadeného. Nastavenie rovnaké ako v predchádzajúcom bode plus je potrebné na akcii typu Navigate to použitej pre podriadený cSet, pridať podmienku s využitím názvu parametra nadriadeného cSet-u.

Column value musí byť nastavená na **Dummy** inak sa nespúšta načítanie.