Ako nastavím parameter s input type cSet?


Parameter typu cSet sa zobrazuje v aplikácii ako vyberač z hodnôť (ComboBox). Parameter je možné používať v akciách typu Edit a Navigate to.

Postup nastavenia:

  1. V set-e, kde potrebujeme vytvoriť akciu s parametrom typu cSet je potrebné vytvoriť akciu typu Navigate to, nasmerovanu na set, ktorý bude zdrojom údajov pre vyberač hodnôt. Bude mať Destination Dataset a v ID Destination object vybraný cieľový dataset.
  1. V akcii (Edit/Navigate to), kde potrebujem parameter typu cSet, pridáme parameter, ktorému nastavíme požadovaný názov, hodnotu, zaškrtneme Editable, vyberieme Input type cSet.
  1. Prejdeme do nastavení parametra cez ikonu , kde v poli Action vyberieme navigačnú akciu vytvorenú v bode 1. Podľa toho, koľko parametrov sa má naplniť (cez parameter typu cSet, možeme vyplniť hodnoty ľubovoľnému počtu parametrov, napr. pri výbere zamestnanca, môžeme naplniť parametre s číslom, menom, priezviskom aťd.). Vyberieme príslušný stĺpec, ktorého hodnota sa má naplniť do parameta. Prvý parameter/stĺpec sa vždy chápe ako klúč a nezobrazuje sa vo vyberači, ak je priadných viac parametrov. Hodnoty všetkých ostatných vybraných stĺpcov sa zobrazujú vo vyberači usporiadané za sebou v poradí ako sú vybrané v nastaveniach parametra. Napr. ak potrebujem len jednu hodnotu, číslo zamestnanca (v príklade sa parameter volá @Technik), tak je dobré vytvoriť si aj druhý parameter napr. @TechnikMeno, kde nastavíme stĺpec, v ktorom máme spojené priezvisko a meno, aby sa používateľovi v aplikácii nezobrazili iba čísla zamestnancov, ale aby videl ich priezviská a mená. Tomuto pomocnému parametru (@TechnikMeno), nastavíme Input type na cHideAll, aby sa nezobrazoval na editore.

TIP

Keďže sa akcia typu Navigate tu pre cSet používa iba interne, nie je potrebné aby sa zobrazovala v UI používateľovi. Toto môžete dosiahnuť tak, že zeditujete danú akciu a na záložke Aditional, kde je možné nastaviť akciu ako skrytú (pole ShowActionIn nastaviť na is hidden). Táto záložka nie je dostupná hneď pri vytváraní akcie, ale až prí následnej editácii