Sady


Nastavenia

Záložka Stĺpce na zobrazenie (Columns to display)

Je možné vybrať, ktoré stĺpce z dátového zdroja sa majú zobraziť a v akom poradí. Cez opravu na vybranom stĺpci je možné nastaviť ďalšie vlastnosti:

  • Skrývateľný (Hideable) – v prípade zaškrtnutia sa nebude stĺpec zobrazovať v tabuľke, ale zobrazí sa v detaile
  • V kompaktnom zobrazením (In compact view) – pre zobrazenie typu zoznam (predvolené na mobile) je možné vybrať stĺpce, ktoré sa zobrazia

Ďalšie rozšírené vlastnosti (nové je možné pridať cez zadanie hodnoty do poľa SysName, vybraním dátového typu – DType a kliknutím na tlačidlo Pridať):

Tab

Názov záložky, do ktorej má stĺpec patriť – v prípade zadania hodnoty sa v zobrazení typu detail rozdelia údaje do záložiek

Aggregate (iba webový klient)

Pridajte rozšírenú konfiguráciu takto:

  • SysName: Aggregate
  • DType: String

Pre zobrazenie typu tabuľka sa zapne sumárny riadok na konci tabuľky.

Dostupné hodnoty:

  • SUM – suma daného stĺpca – iba číselné typy stĺpcov
  • AVG – priemer daného stĺpca – iba číselné typy stĺpcov
  • MIN – najmenšia hodnota daného stĺpca – číselné a dátumové hodnoty stĺpcov
  • MAX – najväčšia hodnota daného stĺpca – číselné a dátumové hodnoty stĺpcov
  • COUNT – počet riadkov s hodnotou

Záložka Zotriedenie (Sorting)

Je možné vybrať jeden alebo viaceré stĺpce podľa ktorých sa máju zotriediť zobrazené údaje (vyžaduje dátový zdroj typu Queryable)

Akcie