Akcie


Základná definícia / Base definition

Typy

 • Navigate to
 • Edit
 • Detail
 • Data repeater(pump)
 • Automatization
 • Other

Render

 • In header – Aplikácia ERPIO zobrazuje tieto akcie v pravej ponuke
 • In row – Aplikácia ERPIO zobrazuje tieto akcie po kliknutí na riadok/položku/schôdzku/ v zobrazení (ak existuje iba jedna akcia, akcia sa okamžite vykoná)
 • In context – nie je implementované v aplikácii ERPIO
 • Other – nie je implementované v aplikácii ERPIO

Dodatočné / Additional

ShowActionIn

 • Auto – automatické zobrazenie akcie
 • Only popup – akcia sa zobrazí len v akčnom vyskakovacom okne po kliknutí na riadok
 • is hidden – akcia sa nezobrazuje (používa sa napr. pri navigačnej akcii pre typ vstupu parametra cSet)
 • Only detail – akcia je zobrazená iba v detailnom zobrazení

Metadáta / MetaData

Metadáta napr. pre ScheduleView je možné nastaviť tu.

Parametre

Rozšírená konfigurácia / Extended config

Vlastné nastavenia na karte Rozšírené – Extended (v úprave parametrov)

Pre všetky typy vstupov / For all input types

Tab

Pridajte rozšírenú konfiguráciu takto:

 • SysName: Tab
 • DType: String

Do poľa pre hodnotu zadajte názov karty. Vytvorí kartu v editore aplikácii.

Focus

Pridajte rozšírenú konfiguráciu takto:

 • SysName: Focus
 • DType: Boolean

Na pole v editore bude nastavený Focus (bude do neho umiestnený kurzor, aby používateľ mohol hneď písať).

Podľa typu vstupu / By input type

cTextBox

IsRichText

Pridajte rozšírenú konfiguráciu takto:

 • SysName: IsRichText
 • DType: Boolean

Textové pole v editore sa zobrazí ako editor formátovaného textu.

cInteger

Step

Pridajte rošírenú konfiguráciu takto:

 • SysName: Step
 • DType: String

Do poľa pre hodnotu zadajte číslo o ktoré sa má posúvať hodnota poľa pri stlačení tlačidiel plus/mínus, default je 1, hodnoty napr. 5, 10, 100 a pod.

cDecimal

MaskDef

Zmeňte desatinné miesta pridaním masky:

 • napr. použite masku na 3 desatinné miesta:
#,##0.000
 • napr. masku na 4 desatinné miesta môžete použiť:
f4

Step

Pridajte rošírenú konfiguráciu takto:

 • SysName: Step
 • DType: String

Do poľa pre hodnotu zadajte číslo o ktoré sa má posúvať hodnota poľa pri stlačení tlačidiel plus/mínus, default je 1, hodnoty napr. 0,25, 0,5, 5 a pod.

cDateTime

TimeOnly

ridajte rozšírenú konfiguráciu takto:

 • SysName: TimeOnly
 • DType: Boolean

Pole sa v editore zobrazí ako časové pole.

cSet

MultiSelectWithDelimiter

Pridajte rozšírenú konfiguráciu takto:

 • SysName: MultiSelectWithDelimiter
 • DType: String

Do poľa pre hodnotu zadajte znak oddeľovača. Umožňuje výber viacerých hodnôt v rozbaľovacom poli v editore. Hodnota sa vráti ako zoznam vybraných hodnôt so zvoleným oddeľovačom.

InputOnly

Pridajte rozšírenú konfiguráciu takto:

 • SysName: InputOnly
 • DType: Boolean

V prípade, že bude zaškrtnuté, tak sa parameter v editore zobrazí ako textové pole (namiesto combobox), kde je možné vpísať ľubovoľnú hodnotu alebo cez tlačidlo na otvorenie listu vybrať nejakú hodnotu z prepojeného listu.

SelectOnly

Pridajte rozšírenú konfiguráciu takto:

 • SysName: SelectOnly
 • DType: Boolean

V prípade, že bude zaškrtnuté, tak sa parameter v editore vyzerá tak, že sa nedá do neho písať, len cez tlačidlo na otvorenie listu vybrať nejakú hodnotu z prepojeného listu.

cCamera, cFile

IsGalleryVisible

Pridajte rozšírenú konfiguráciu takto:

 • SysName: IsGalleryVisible
 • DType: Boolean

Je nastavený na hodnotu true pri úprave fotoaparátu, zobrazí sa aj výber z galérie.

cGallery, cFile

IsCameraVisible

Pridajte rozšírenú konfiguráciu takto:

 • SysName: IsCameraVisible
 • DType: Boolean

Ak je vo výbere z galérie nastavené na hodnotu true, zobrazí sa aj tlačidlo fotoaparátu.

cCamera, cGallery

CompressJPG 

Pridajte rozšírenú konfiguráciu takto:

 • SysName: CompressJPG
 • DType: Integer

Do hodnoty je možné zadať hodnotu kompresie 0 – 100.

Špecifické typy akcií / Specific action types

Poloha na mape / Location On Map

Špecifická akcia použitá na otvorenie predvolenej navigačnej aplikácie

Nastavenia akcie / Action settings:

 • Type: Navigate to
 • Render: In row
 • Destination: Other
 • Show as: LocationOnMap

Parametre / Parameters:

 • @BName – názov objektu na mape
 • @BData – súradnice alebo adresa

Otvoriť súbor / Open File

Špecifická akcia na použitie funkcie otvorenia súboru na zariadení.

Nastavenia akcie / Action settings:

 • Type: Navigate to
 • Render: In row
 • Destination: Other
 • Show as: OpenFile

Parametre / Parameters:

 • @BName – file name
 • @BData – file binary

Zdieľať súbor / Share File

Špecifická akcia na použitie funkcie zdieľania súboru na zariadení.

Nastavenia akcie / Action settings:

 • Type: Navigate to
 • Render: In row
 • Destination: Other
 • Show as: ShareFile

Parametre / Parameters:

 • @BName – file name
 • @BData – file binary

Zdieľať link/URL adresu / ShareUrl

Špecifická akcia na použitie funkcie zdieľania linku/URL adresy na zariadení.

Nastavenia akcie / Action settings:

 • Type: Navigate to
 • Render: In row
 • Destination: Other
 • Show as: ShareUrl

Parametre / Parameters:

 • @BName – titulok
 • @BData – link/URL adresa

Zdieľať text / ShareText

Špecifická akcia na použitie funkcie zdieľania ľubovoľného textu na zariadení.

Nastavenia akcie / Action settings:

 • Type: Navigate to
 • Render: In row
 • Destination: Other
 • Show as: ShareText

Parametre / Parameters:

 • @BName – titulok
 • @BData – text

Otvoriť PDF / Open PDF

Konkrétna akcia na otvorenie PDF v internom prehliadači aplikácie ERPIO.

Nastavenia akcie / Action settings:

 • Type: Navigate to/Edit (Edit – ak chcete vrátiť upravené PDF a uložiť ho – potom by v príkaze malo byť VLOŽIŤ/AKTUALIZOVAŤ – INSERT/UPDATE)
 • Render: In row
 • Destination: Other
 • Show as: OpenPDF

Podpis / Signature

Parametre / Parameters:

 • @BName – file name
 • @BData – file binary

Tlač PDF / Print PDF

Špecifická akcia na tlač PDF so správcom tlače špecifickým pre platformu (ak je k dispozícii).

Nastavenia akcie / Action settings:

 • Type: Navigate to
 • Render: In row
 • Destination: Other
 • Show as: PrintPDF

Parametre / Parameters:

 • @BName – file name
 • @BData – file binary

Poslať e-mail / SendMail

Špecifická akcia na vyvolanie novej správy predvoleného mailového klienta na zariadení s možnosťou vyplnenia údajov a príloh.

Nastavenia akcie / Action settings:

 • Type: Navigate to
 • Render: In row
 • Destination: Other
 • Show as: SendMail

Parametre / Parameters:

 • @to – adresát – e-mailová adresa, zoznam e-mailových adries oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou (,/;)
 • @cc – kópia – e-mailová adresa, zoznam e-mailových adries oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou (,/;)
 • @bcc – skrytá kópia – e-mailová adresa, zoznam e-mailových adries oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou (,/;)
 • @subject – predmet správy
 • @body – telo správy
 • @bodyformat – formát správy – prostý text alebo HTML – predvolená hodnota HTML – možné hodnoty – plaintext alebo html
 • @attachment{i} – príloha – parameter sa môže opakovať podľa potreby pridať viaceré prílohy – {i} nahraďte číslom 1 – 100
 • @attachmentName{i} – názov súboru prílohy – parameter sa môže opakovať podľa potreby pridať viaceré prílohy – {i} nahraďte číslom 1 – 100

InToolbar akcie

Možnosť nastaviť, aby sa akcia zobrazila v hornom toolbare.

V príslušnej akcii je potrebé pridať do Meta Data nový záznam s Prop. Name InToolbar s hodnotou true.

Floating action button

FAQ

Ak má parameter vybraný typ cCheckBox, tak do defaultnej hodnoty je treba používať hodnoty true/false (nie 1/0 – toto môže spôsobiť chyby v niektorých klientoch)