Plugin MS Excel


Plugin slúži na prácu zo súbormi vo formáte MS Exel (xls, xlsx). Nie je potrebné, aby na počítači, kde je nainštalovaná brána, bol nainštalovaný MS Excel príp. iné potrebné knižnice. Súbory MS Excel je možné načítať nielen z disku, ale aj priamo z databázy alebo iného dátového zdroja.

Stiahnuť

Inštalácia pluginu

Model: Read MS Excel files

Parametre dátového zdroja:

 • @filepath – cesta na súbor, ktorý chcem čítať – z pohľadu brány
 • @file – súbor, ktorý chcem čítať – ByteArray (má prednosť pred @filepath) – ak sa má načítať súbor z file systému, vypĺňa len @filepath a tento zostáva prázdny
 • @worksheet – poradové číslo alebo názov listu v zošite, ktorý sa má načítať. Ak sa nevyplní, použije sa prvý list
 • @range – oblasť, ktorú chcem načítať. Ak sa nevyplní, načítava sa celá použitá oblasť listu. Možnosti hodnot sú:
  • Názov oblasti – ak je v zdrojovom súbore pomenovaná
  • Bunka, napr. A1 alebo poradové číslo riadku,poradové číslo stĺpca, napr. 1,1
  • Bunky od:do, napr. A1:D6 alebo poradové číslo prvého riadku, poradové číslo prvého stĺpca, poradové číslo posledného riadku, poradové číslo posledného stĺpca, napr. 1,1,5,6
 • @options – možnosti práce s údajmi v liste pri načítavaní. Ak chcem použiť viaceré možnosti, tak ich treba napísať čiarkou oddelené (napr. ColumnNames,ExportHiddenColumns). Možné hodnoty:
  • ColumnNames – predvolená hodnota v prípade, že parameter nie je vyplnený – prvý riadok vybranej oblasti sa bude považovať za názvy stĺpcov
  • None – zobrazí sa cela zadaná oblasť, názvy stĺpcov budú vo forme Column1, Column2 atď.
  • ComputedFormulaValues – hodnoty vzorcov sú vypočítané a načítané do výslednej tabuľky
  • DetectColumnTypes – počas načítania sa funkcionalita pokúsi zistiť dátove typy stĺpcov
  • DefaultStyleColumnTypes – keď je nastavený DetectColumnTypes a je nastavený aj tento príznak, znamená to, že na detekciu štýlu je potrebné použiť predvolený štýl stĺpca. Ak nie je nastavený tento príznak, ale je nastavený DetectColumnTypes, potom na zistenie typu stĺpca bude použitá prvá bunka v stĺpci
  • PreserveOleDate – udáva, či sa majú namiesto dátumov načítať ich číselné reprezentácie (Ole date)
  • ExportHiddenColumns – udáva, či sa majú načítať aj skryté stĺpce
  • ExportHiddenRows – udáva, či sa majú načítať aj skryté riadky
  • DetectMixedValueType – počas načítania sa funkcionalita pokúsi zistit rôzne dátové typy v jednom stĺpci (nie je podporované v E1)
  • TrimColumnNames – označuje, že úvodné a koncové medzery z názvov stĺpcov majú byť odstránené
  • RemoveFirstRow – zabezpečí odstránenie prvé riadku z výslednej tabuľky (napr. mám v prvom riadku hlavičky, ale nechcem podľa nich pomenovať stĺpce výslednej tabuľky)

Akcia: ProcessFiles

Nad setom je dostupná akcia Process Files, ktorá má nasledovné parametre:

 • @processfile – binary súboru, ktorý sa má spracovať
 • @processfilepath – alebo cesta na súbor, ktorý sa má spracovať
 • @processfilename – názov súboru
 • @processfile1-5 – rovnaké ako predchádzajúce, akurát slúži na hromadné spracovanie viacerých súborov
 • @processfilepath1-5 – rovnaké ako predchádzajúce, akurát slúži na hromadné spracovanie viacerých súborov
 • @processfilename1-5 rovnaké ako predchádzajúce, akurát slúži na hromadné spracovanie viacerých súborov
 • @filescount – koľko súborov chcem spracovať 1-5
 • @async – true/false – či sa má spracovanie spustiť asynchrónne – klient nebude čakať na dokončenie, ale spracovanie beží na pozadí
 • @throwerror – true/false – false znamená, že pri chybe v spracovaní sa táto chyba zapíše do logu pluginu (pe1_msexcel_log v internej databáze), ale spracovanie beží ďalej, pri true sa okrem zápisu do logu, vyhodí aj výnimka a spracovanie sa preruší
 • @stoponerror – true/false – true chyba sa síce zapíše iba do logu, ale preruší sa spracovanie

Do poľa command SQL napíšte príkaz, ktorý sa bude vykonávať pre každý zo súboru načítaný riadok. Do príkazu je možné použiť hodnoty zo stĺpcov tak, že použijete parametre nazvané rovnako ako názvy stĺpcov napr. stĺpec Meno, parameter bude @Meno (názvy stĺpcov je možné oplyvniť pomocou parametrov dátového zdroja popísaných vyššie).

FAQ

Ak chcem filtrovat cez Navigate to akciu (od verzie 1.2), tak v commande Datasource by malo byt 1=1 a potom v podmienke v akcii AND [NazovStlpca] LIKE '@Parameter'

Export do Excelu

Plugin môže byť cieľom pre akciu typu Pumpa a výslednú tabuľku úloží do Excel súboru.

Mapovacie parametre musia obsahovať parameter s názvom @filepath, kde má byť cesta na výsledný súbor. Typ výsledného súboru sa určuje podľa prípony xls/xlsx.

Upozornenie:

Kedže pumpa posiela ďalej len parametre namapované na stĺpce zdroja, je potrebné takto nastaviť aj parameter @filepath, inak nebude poslaný do pluginu a export neprebehne.