Plugin MS Excel


Plugin slúži na prácu zo súbormi vo formáte MS Exel (xls, xlsx). Nie je potrebné, aby na počítači, kde je nainštalovaná brána, bol nainštalovaný MS Excel príp. iné potrebné knižnice. Súbory MS Excel je možné načítať nielen z disku, ale aj priamo z databázy alebo iného dátového zdroja.

Stiahnuť

Inštalácia pluginu

Model: Read MS Excel files

Parametre dátového zdroja:

 • @filepath – cesta na súbor, ktorý chcem čítať – z pohľadu brány
 • @file – súbor, ktorý chcem čítať – ByteArray (má prednosť pred @filepath) – ak sa má načítať súbor z file systému, vypĺňa len @filepath a tento zostáva prázdny
 • @worksheet – poradové číslo alebo názov listu v zošite, ktorý sa má načítať. Ak sa nevyplní, použije sa prvý list
 • @range – oblasť, ktorú chcem načítať. Ak sa nevyplní, načítava sa celá použitá oblasť listu. Možnosti hodnot sú:
  • Názov oblasti – ak je v zdrojovom súbore pomenovaná
  • Bunka, napr. A1 alebo poradové číslo riadku,poradové číslo stĺpca (1,1)
  • Bunky od:do, napr. A1:D6 alebo poradové číslo prvého riadku, poradové číslo prvého stĺpca, poradové číslo posledného riadku, poradové číslo posledného stĺpca (1,1,5,6)
 • @options – možnosti práce s údajmi v liste pri načítavaní. Ak chcem použiť viaceré možnosti, tak ich treba napísať čiarkou oddelené (napr. ColumnNames,ExportHiddenColumns). Možné hodnoty:
  • ColumnNames – predvolená hodnota v prípade, že parameter nie je vyplnený – prvý riadok vybranej oblasti sa bude považovať za názvy stĺpcov
  • None – zobrazí sa cela zadaná oblasť, názvy stĺpcov budú vo forme Column1, Column2 atď.
  • ComputedFormulaValues – hodnoty vzorcov sú vypočítané a načítané do výslednej tabuľky
  • DetectColumnTypes – počas načítania sa funkcionalita pokúsi zistiť dátove typy stĺpcov
  • DefaultStyleColumnTypes – keď je nastavený DetectColumnTypes a je nastavený aj tento príznak, znamená to, že na detekciu štýlu je potrebné použiť predvolený štýl stĺpca. Ak nie je nastavený tento príznak, ale je nastavený DetectColumnTypes, potom na zistenie typu stĺpca bude použitá prvá bunka v stĺpci
  • PreserveOleDate – udáva, či sa majú namiesto dátumov načítať ich číselné reprezentácie (Ole date)
  • ExportHiddenColumns – udáva, či sa majú načítať aj skryté stĺpce
  • ExportHiddenRows – udáva, či sa majú načítať aj skryté riadky
  • DetectMixedValueType – počas načítania sa funkcionalita pokúsi zistit rôzne dátové typy v jednom stĺpci (nie je podporované v E1)
  • TrimColumnNames – označuje, že úvodné a koncové medzery z názvov stĺpcov majú byť odstránené
  • RemoveFirstRow – zabezpečí odstránenie prvé riadku z výslednej tabuľky (napr. mám v prvom riadku hlavičky, ale nechcem podľa nich pomenovať stĺpce výslednej tabuľky)