Podpis pre OpenPDF


Možnosť pridať do interného prehliadača PDF funkcionalitu na podpisovanie načítaného PDF súboru.

Po kliknutí na zvýraznenú oblasť sa zobrazí okno, kde je možné nakresliť podpis, ktorý sa následne uloží do dokumentu (je potrebné skombinovať s nastavením v meta dátach s názovm SavePDF, kde sa odkáže na akciu, ktorá má upravené PDF uložiť. Príklad nastavenia SavePDF

{
  "ActionID": 24041
}

Do meta dát pridať položku s názvom Signature a s nasledovným obsahom:

{
Signature: true,
Page: 'first',
Row1: '@Row1',
Row1ShiftX: 50,
Row1ShiftY: -18,
Row1Color: 'Blue',
Row2: '@Row2',
Row2ShiftX: 50,
Row2ShiftY: -9,
Row2Color: 'Blue',
PositionX: 200,
PositionY: 100,
Width: 260,
Height: 100,
SearchPhrase: 'Prevzal:',
ShiftX: 0,
ShiftY: 2,
LineColor: 'blue',
LineHeight: 1.8
}

Popis jednotlivých vlastností:
Signature – true ak sa má zaktívniť podpisovacia funkcionalita
Page – číslo stránky, na ktorej sa bude podpis nachádzať. Buď sa dá použiť číslo, alebo ‘first’ pre prvú stránku alebo ‘last’ pre poslednú stránku
Row1 – text, ktorý sa zobrazí pri podpise, napr. Podpísané elektronicky – 1. riadok
Row1ShiftX – posun oproti podpisu v osi X
Row1ShiftY – posun oproti podpisu v osi Y
Row1Color – farba písma pre 1. riadok
Row2- text, ktorý sa zobrazí pri podpise, napr. Podpísané elektronicky – 2. riadok
Row2ShiftX – posun oproti podpisu v osi X
Row2ShiftY – posun oproti podpisu v osi Y
Row2Color- farba písma pre 2. riadok
PositionX – fixná pozícia pre os X (SearchPhrase má prednosť)
PositionY- fixná pozícia pre os Y (SearchPhrase má prednosť)
Width – šírka prvku pre podpis
Height – výška prvku pre podpis
SearchPhrase – text, ktorý sa má vyhľadať v PDF a v jeho okolí umiestniť prvok pre podpis, napr ‘Prevzal:’
ShiftX – posun oproti nájdenému textu v osi X
ShiftY- posun oproti nájdenému textu v osi Y
LineColor – farba podpisu
LineHeight – hrúbka podpisu


Výsledok podpisovania: